Съдържанието на сайта е разделено на отделни страници, които може да се отварят по различен начин.

За създаване на съдържание за страница от сайт е необходимо да се въведат основните атрибути за една html страница и да се спазват изискванията за тяхното създаване. 

В някои случаи се налага да се въвежда съдържание, което се различава само по стойностите на определени характеристики/атрибути. Примерно онлайн магазин или каталог за мобилни телефони или лаптопи. Всеки продукт има едни и същи харектеристики/атрибути, но с различни стойности. Най-често се представят като списък с изброени име на характеристиката -> стойност или в табличен вид.…

Прочети още: CCK (Content Construction Kit) за Joomla!